ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයට සේවකයන් පන්දහසක්‌ ස්‌ථිර කාර්ය මණ්‌ඩලයට බඳවා ගන්නවා
Nov 22, 2014 09.52am
මිනිස්‌බල සේවා සපයන සමාගම් හරහා ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයේ සේවාවන් වෙනුවෙන් යොදවා සිටින 5000
පිටබැද්ද ''
Nov 02, 2014 11.16am
මාතර, පිටබැද්දර ප්‍රදේශයේ න
මියගිය සහ ''
Nov 01, 2014 10.37am
අතුරුදන් 34 කගේ වතගොත හෙළ
පරිගණක "න ''
Nov 01, 2014 10.26am
ප්‍රියදර්
ගම්පොල සා ''
Nov 01, 2014 10.23am
ගම්පොල මවුන්ටෙම්පල් ජනප
සිපෙට්කෝ ''
Nov 01, 2014 10.17am
ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව
යුරෝපයේ LTT ''
Oct 31, 2014 05.30pm


යුරෝපයේ පැවැති LTTE තහනම ඉවත්
අදත් බලන් ''
Oct 31, 2014 05.17pm
අදත් බලන්ගොඩ පස් කන්දකට දෙදෙන
රටපුරා පු ''
Oct 31, 2014 09.20am


රටපුරා පුරාම අදත් තද වැසි
<
තව දිස්‌ත ''
Oct 31, 2014 09.19am


තව දිස්‌ත්‍රික්‌ 7ක නාය යැම
උඩින් බිම ''
Oct 31, 2014 09.15am


උඩින් බිමින් සොයති

ලසිත
කොස්‌ලන් ''
Oct 31, 2014 09.14am


කොස්‌ලන්දේ, හල්දුම්මුල්ලේ,
ජනපති කොස ''
Oct 30, 2014 05.31pm
ජනපති කොස්ලන්දට පැමිණෙයි


බියගම ප් ''
Oct 30, 2014 09.56am
 බියගම ප්‍රදේශ රැසක
ජල සැපය
විපතට පත් ''
Oct 30, 2014 09.40am
විපතට පත්වූවන්ට
කඩිනමින් සහ
හමුදාවේ 450 ''
Oct 30, 2014 09.38am
හමුදාවේ 450 ක පිරිසක්‌
සිරුරු ස
කඳුකරයේ ම ''
Oct 30, 2014 09.37am
කඳුකරයේ මීටර් 300 ට වඩා උස ප්‍රද