සේනානායක නිල වශයෙන් නැවත පරීක්ෂණයකට
Nov 26, 2014 05.17pm
පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තරග තහනමකට ලක්ව සිටින සචිත්‍ර සේනානායක පසුගිය
ගුවන් තොට ''
Nov 05, 2014 09.47am
ගුවන් තොටුපොළ හා සේවා ශ්‍රී ලං
රසකාරක ද් ''
Nov 05, 2014 09.46am
ආහාර හා රසකැවිලි සඳහා රසකාරක ද
මහනුවරම අ ''
Nov 05, 2014 09.23am
මහනුවරම අවදානම්

කටුගස්‌තො
පළාත් රැස ''
Nov 05, 2014 09.18am
පළාත් රැසකට අදත් ගිගුරුම් වැස
කොළඹට චීන ''
Nov 04, 2014 05.37pm
කොළඹට චීන සබ්මැරීනයක් ඒම ගැන ඉ
හල්දුම්ම ''
Nov 04, 2014 09.35am


හල්දුම්මුල්ලේ 1875 දෙනාත් සම
පළාත් රැ ''
Nov 04, 2014 09.33am


පළාත් රැසකට  අදත් තද වැසි
පාසල් 1400 ක ''
Nov 04, 2014 09.32am


පාසල් 1400 ක ගණිත
ගුරුවරුන් 160
අයවැයෙන් ''
Nov 04, 2014 09.24am


අයවැයෙන් යෝජනා කළ
අන්තර්
නැගෙනහිර ''
Nov 03, 2014 05.12pm
නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රද
කන්කසන්ත ''
Nov 03, 2014 05.11pm
කන්කසන්තුරේ සිට මාතර දක්වා වෙ
දෙවැනි වර ''
Nov 03, 2014 09.25am
දෙවැනි වරටත් අයවැය වැඩි ඡන්ද 100
නුවරඑළිය ''
Nov 03, 2014 09.23am


නුවරඑළියේ අවදානම් ස්‌ථානව
වැස්‌සත ''
Nov 03, 2014 09.19am


වැස්‌සත් සමග ජලාශ 72 ක ජල ප්‍
එගොඩවෙල ප ''
Nov 03, 2014 09.04am
එගොඩවෙල පාලම යට වෙයි
මේ දිනවල
ආපදාවන් ප ''
Nov 02, 2014 11.23am
සිදුවිය හැකි ආපදාවන් පිළිබඳ