මේකප්වලින් මුහුණ හානි කරගන්න මං කැමැති නැහැ
Aug 30, 2014 10.56am
තිසුරි යුවනිකා මේ දිනවල විවිධ චරිත කිහිපයකින්ම අපට දැක ගත හැකි දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියකි. සිය මව සතු රංගන කුසලතාවෙන් ඇයද පූර්ණ බව ඇගේ රංගනයෙන් මනාව පිළිඹිබු වෙයි.
චැලෙන්ජ ''
Jul 14, 2014 09.57amචැලෙන්ජ් එකක් කිව්වහම මා
ටෙනී මට අ ''
Jul 13, 2014 10.37am
කවුද මේ කොස්තාපල් පුඤ්ඤසෝම?
ollywood Music in Media A ''
Jul 11, 2014 09.26am
ollywood Music in Media Awards නිර්දේශිත සෙනානි
මම ආදරයට ''
Jul 10, 2014 09.32am
මම ආදරයට වෛර කරනවා

සිංහල සි
මම බහුකාර ''
Jul 10, 2014 09.28am
මම බහුකාර්ය සේවනය පුරුදු වුණේ
කිරි හොද් ''
Jul 10, 2014 09.25am
කිරි හොද්දක් හදන්න පුළුවන්ද?
පබෝදාගේ ප ''
Jul 09, 2014 09.19am
පබෝදාගේ පුතුගේ උපන් දිනය දා

උපහාරයකට ''
Jul 08, 2014 09.52am
උපහාරයකට සූදානම්
ගේයපද රචක ක
විෂ්ණ සංක ''
Jul 08, 2014 09.26am
විෂ්ණ සංක්‍රාන්තිය ළඟදීම

කිංචි ගුණ ''
Jul 07, 2014 11.48am
කිංචි ගුණේ ආරාධනා
රංගන ශිල්ප
දරු සුරතල ''
Jul 07, 2014 11.44am
දරු සුරතල් බලනවා
රංගන ශිල්පි
මම ඒ ආදරේ ''
Jul 07, 2014 11.40am
මම ඒ ආදරේ ගැන කතා කරන්න කැමැති
රඟන අයියය ''
Jul 07, 2014 11.37am
රඟන අයියයි ලියන මල්ලියි හමුවු
‘uf.a wdof¾& ''
Jul 06, 2014 09.37am
‘uf.a wdof¾‘.Sfhka ckm%sh jQ

WfoaYa uOqYxL

kj fhdjqka úfha m
lrg lr iyfhda.fhka r&U ''
Jul 06, 2014 09.02am
lrg lr
iyfhda.fhka rÛmdkjd lshkafka
lrg lr rÛmdkjg ;uhs'''

iqñka
ud leue;su ldka;dfjda ''
Jul 05, 2014 04.18pm
iqks,a fmf¾rd

‘ud leue;su ldka;dfjda’ úfYaId