පරපුරම දිනා ගනිමින් රංගන ශිල්පී ක්ලීටස් මෙන්ඩිස්
Jul 23, 2014 09.19am
මේ දවස්වල ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකම වැඩ කටයුතු යෙදිලා තියෙනවා. ඒ අතරෙන් කිහිපයක් දැනට විකාශය වෙනවා. ඒ
khkd l=udßf.a ksjig ''
Jun 13, 2014 09.49am
khkd l=udßf.a ksjig fydre mek,d

r;a;rka nvq oka ÿkakd lsh,d ys; yod .ka
iks ,sfhdka iuÛ wiN ''
Jun 11, 2014 05.00pm
01' wdpd¾h id,uka f*dkafiald" .dñ” f*dkafiald fï fofokd .ek jpkhla lsh
lgl;d ke;akï ckm%sh; ''
Jun 11, 2014 10.22am
rx.k lafIa;%fha isák ;drldúhka w;r Èÿ,k kjl ;dreldúhla f,i ljqre;a fyd¢ka
pß; Ndr.kak biafi,a ''
Jun 11, 2014 10.17am
iqf,dapkd ùrisxy ;reK mrmqf¾ m%;sNd mQ¾K rx.k Ys,amskshla' wOHhkuh w.hlska ye
.fhaId hula lrkak w; .eye ''
Jun 10, 2014 10.07am
fg,s kdgH ks<s .fhaId fmf¾rdf.;a yikað;af.;a újdyh miq.sh 5 od isÿ flreKd
l,dlrejkaf.a mjq,aj, m%Ya ''
Jun 10, 2014 10.03am
rx.k Ys,amskshl f,i;a" rEm,djKH Ys,amskshl f,i;a weh fï Èkj, ;rula ld¾hnyq,hs
‘isysk ilaufkka&rsq ''
Jun 09, 2014 09.22am
‘isysk ilaufkka’ Tn yuqjk wfkdaud úl%udrÉÑ

fï Èkj, cd;sl rEmjdys
uf.a gd.Ü tl ~whslka ''
Jun 09, 2014 09.15am
uf.a gd.Ü tl ~whslka~ tlla ùu

 ) Woh Y%S

/,a,g wefik úry .

Jun 09, 2014 09.11am

High heels oeïuu figure tlg ,iaikhs
 

ùkq lshkafka yß ,iaikg
neß yskao fkdfjhs i ''
Jun 08, 2014 09.42am
neß yskao fkdfjhs iyfhda.fhka rÛmdkak
neß yskaod lr weßhd
) .dñ” fy
fYaIdo%s jev wrUhs ''
Jun 08, 2014 09.34am
fYaIdo%s jev wrUhs

újdyfhka mia‌fia ld,hla‌ úfõl iqjfhka ysgmq fYI
fmdä <uhs f.a < ''
Jun 07, 2014 04.54pm
iqNdIsks nd,iqn%ukshï
w;ruÛ lvd jegqKq ;u fmïj;df.a Ôú;h h&l
uu f.dvla‌ m%isoaO j ''
Jun 07, 2014 04.52pm
g oeka hula‌ lrkak mq¿jka lshd ysf;kjd 

ld
ukfï l=ußhf.a ''
Jun 07, 2014 09.26am
tÈßùr irÉpkao%hkaf.a uoaÿu fodaKs hfYdaOrd irÉpkao% ld,hla ysáfha ´