ගුවන් පාලම අවසන්
Jul 28, 2014 10.03am
ස්විට්සර්ලන්තයේ ගුවන් පාලම රූගත කළ කාලය ගැන ශ්‍රියාණි කියන රස කතා
úhm;a fkdjQ weiQ m ''
Jun 19, 2014 05.13pm
úhm;a fkdjQ weiQ msrE ;eka we;s ñksfila

isß,a úl%uf.a
 
k
‘i|d’ jdikdjk ''
Jun 19, 2014 05.12pm
‘i|d’ jdikdjka; pß;hla
‘rhs.ï fg,Sia’ fyd|u ks<sh
ksÆlaIs m%
oeka kï uu tlsfklg fjkia ''
Jun 17, 2014 04.54pm
oeka kï uu tlsfklg fjkia

Wmd,s lS¾;sfiak

k¿fjl= ke;sj ud k¿fjl
.eyekshla jqK;a uu ms&sz ''
Jun 17, 2014 09.34am
01'ÿ,Sld wlalg È. kula ;sfhkjdÆ fkao@
jdi, l=,;=x. úf–fldaka uqÈhkafia
l=regq .E .S fmd; fudf ''
Jun 16, 2014 09.30am
l=regq .E .S fmd;
fudfyd;ska fudfyd;g fidhkd wms lõreo'''

iS iSlv úi
fï isÿùu ''
Jun 16, 2014 09.26am
fï isÿùu uf.a m%;srEmhg ydkshla‌ fkfuhs'''
) c.;a ukqj¾K

c.;a )
f,dj jeäu fõ. ''
Jun 15, 2014 10.35am
f,dj b;d blaukska ;sr kdglh ,shñka rE .ekajd ;sr.; l< jD;dka; Ñ;%mgh ksmoù
<Û§u fldKaf ''
Jun 15, 2014 10.16am
biair yß flÜgqhs fkao@
fuÉpru flÜgq keye' ta;a álla ú;r flÜgqhs' lafIa
.fhaId hula lrkak w; .ey ''
Jun 14, 2014 09.58am
 .fhaId hula lrkak w; .eyeõfjd;a tal lr,d ;ud miai n,kafk ) yikað;a $ lgl
b;sydih yohs o@ yefohs o@ ''
Jun 14, 2014 09.45am
b;sydih yohs o@ yefohs o@

iqo;a yd iq.;a isxyf,a wjika rc oykg msúfi;s
rhs.ï cQß iNdm ''
Jun 14, 2014 09.43am
rhs.ï cQß iNdm;sg c.;a ‘j¾K’ fmkaj,d

,eÊchs" kskaÈ;hs" le;hs
.u oUq,a," oeka foys ''
Jun 13, 2014 09.53am
.u oUq,a," oeka foysj,
rkacd iuÛ iskudjg tk ksmqKs
udj iskudjg f.kdfõ rk
khkd l=udßf.a ksjig ''
Jun 13, 2014 09.49am
khkd l=udßf.a ksjig fydre mek,d

r;a;rka nvq oka ÿkakd lsh,d ys; yod .ka
iks ,sfhdka iuÛ wiN ''
Jun 11, 2014 05.00pm
01' wdpd¾h id,uka f*dkafiald" .dñ” f*dkafiald fï fofokd .ek jpkhla lsh
lgl;d ke;akï ckm%sh; ''
Jun 11, 2014 10.22am
rx.k lafIa;%fha isák ;drldúhka w;r Èÿ,k kjl ;dreldúhla f,i ljqre;a fyd¢ka
pß; Ndr.kak biafi,a ''
Jun 11, 2014 10.17am
iqf,dapkd ùrisxy ;reK mrmqf¾ m%;sNd mQ¾K rx.k Ys,amskshla' wOHhkuh w.hlska ye