විවාහ නොවී හිඳීම සතුටට බාධාවක් නොවේ
Jan 24, 2015 09.55am
‘මහරජ ගැමුණු’ චිත්‍රපටයේ මම රඟපෑවේ එළාර රජුගේ අග බිසව “ධැරුත්‍රී” කියන චරිතය. වැඩි ධාවන කාලයක් හෝ
සමහර දාට ''
Dec 03, 2014 09.38am
සමහර දාට මට කන්න දුන්නේ පාන් ප
පුංචි තිර ''
Dec 02, 2014 09.23am
පුංචි තිරය හැඩ කළ පුංචි නළුවා
අලුත් නිව ''
Dec 02, 2014 09.21am
අලුත් නිවෙස සරසමින්
රංගන ශිල
අපේ සින්ද ''
Dec 01, 2014 10.43am
තවමත් ගී ගයන 80 වියැති හෙළ ගී රැ
වෙඩිං එක ''
Dec 01, 2014 10.41am
වෙඩිං එක ලබන අවුරුද්දේ

පියු
මිණි පුරය ''
Nov 29, 2014 09.57am
මිණි පුරයෙන් රංගන ක්ෂේත්‍රයට
පොල් අක්ක ''
Nov 29, 2014 09.56amපොල් අක්කර 50ක් තිබුණානම්
නපුරු වෙන ''
Nov 29, 2014 09.52am
නපුරු වෙන්න ඕනෑ වෙලාවට මං හරිම
සමහරු රඟ ''
Nov 28, 2014 04.39pm
 සමහරු රඟපාන්න ආරාධනා කරන්න
කෝ මාර්ක ''
Nov 28, 2014 09.14am


කෝ මාර්ක්‌ නෝ මාර්ක්‌ ලබන ස
චිත්‍රපට ''
Nov 28, 2014 09.12am


චිත්‍රපටයක වුණත් රජවෙන්න ම
විවාහ වුණ ''
Nov 27, 2014 10.18am
විවාහ වුණාට අපි තාමත් පෙම්වතු
මහත්තයත් ''
Nov 27, 2014 09.40am
 මහත්තයත් එක්ක නිෂ්පාදනයකට
ඔව්, මමත් ''
Nov 26, 2014 10.14am
ඔව්, මමත් සුදුසු නෑ අධ්‍යක්ෂණය
බේත්හේත් ''
Nov 26, 2014 10.13am
බේත්හේත් ගන්න උකස් කළ නිවස අද
මට හරියටම ''
Nov 25, 2014 09.56am
මට හරියටම හරියන චරිතය ඒකමයි