නිවසට ගිනි තබා සිය දියණිය ඝාතනය කළ පියා රිමානඩ්
Jul 07, 2014 08:24 am
කුරුවිට, දෙවිපහල, කිරිබන්ගල ප්‍රදේශයේ නිවසකට ගිනි තබා සිය දියණිය ඝාතනය කිරිමේ චෝදනා මත