දිල්ලි මහඇමති දිවුරුම් දෙයි
2015-02-14 03:15
දූෂණ විරෝධි ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙස ප්‍රකට අරවින්ද් කෙජ්රිවාල් දිල්ලි ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස අද දිවුරුම් දුන්නේ